اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های اسپانیایی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
اسپانیایی A1-1 روزهای زوج 15الی17 یک ماه ونیم  کاری (25 جلسه 1/5ساعته) 950 هزار تومان  فروردین 1401 درحال ثبت نام
اسپانیاییA1-2 روزهای فرد ساعت 15 الی 17 یک ماه ونیم کاری (25 جلسه 1/5ساعته )950 هزار تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
اسپانیاییB1-2 روزهای زوج ساعت 10 الی 13 دو ماه ودوهفته کاری (28 جلسه دوساعته) 980 هزار تومان فروردین 1401
درحال ثبت نام
اسپانیاییB2-2 روزهای زوج ساعت 15 الی 18 دو ماه ودوهفته کاری (28 جلسه دوساعته) 980 هزار تومان فروردین 1401
درحال ثبت نام

توجه: امکان تغییر روزهای کلاس های درحال ثبت نام هست لطفا ثبت  نام خود را انجام دهید تا از روز و تاریخ دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top