اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های انگلیسی

 آموزش زبان اصفهان

کودک و نوجوان

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
f.f1 روزهای فرد 10:00 الی 11:30 دوماه کاری وبا هزینه ی 700 هزار تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
f.f2 روزهای زوج ساعت 11:30 الی 13:00 دو ماه و دو هفته کاری وباهزینه ی 700 هزار تومان فروردین1401 درحال ثبت نام
first.f 3 روزهای فردساعت 10:00 الی11:30 دو ماه کاری وباهزینه ی 700 هزار تومان فروردین1401
درحال ثبت نام
f&f 1A روزهای زوج ساعت11:30 الی 13:00 دو ماه کاری وبا هزینه ی 700هزار تومان فروردین1401
درحال ثبت نام
f&f 2A روز های فرد ساعت 18 الی 19:30 دوماه کاری و با هزینه ی 700تومان فروردین 1401
درحال ثت نام
f&f3A روزهای زوج ساعت 10الی 11:30 دوماه کاری و با هزینه ی 700تومان فروردین 1401
در حال ثبت نام
f&f4A روزهای فرد ساعت 11:30الی13:00 دوماه کاری با هزینه ی 700تومان فروردین1401
درحال ثبت نام
con3A روز های فرد ساعت 16:30 الی 18:00 دوماه کاری با هزینه ی 700 تومان فروردین 1401
در حال ثبت نام

 

بزرگسالان

دوره       ساعت و روز برگزاری                    طول دوره و شهریه                                  تاریخ شروع     وضعیت      
 top funA  روز های فرد ساعت 16:00الی 19:30  دوماه کاری با هزینه 650 تومان فروردین1401 درحال ثبت نام
 top funB  روز های فرد ساعت 16:30الی 18:00  دوماه کاری با هزینه 650 تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
 top fun c  روزهای زوج ساعت 16:30الی 18:00  دوماه کاری با هزینه 650 تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
top 3c روزهای فرد ساعت   16:30الی 18:00 دوماه کاری با هزینه  650تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
summit 1b روزهای فرد ساعتع  16:30الی 18:00 دوماه کاری با هزینه یک میلیون و200هزار تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام

 

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top