اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های انگلیسی

 آموزش زبان اصفهان

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
f&f 3َA روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 18 دوماه کاری وبا هزینه ی 600 هزار تومان 25خرداد 1401 درحال ثبت نام
f&f 5B روزهای  یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 الی 19:30 دو ماه و دو هفته کاری وباهزینه ی 600 هزار تومان 25خرداد 1401 درحال ثبت نام
first.f 3 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30 الی18 دو ماه کاری وباهزینه ی 600 هزار تومان 25خرداد 1401
درحال ثبت نام
f&f 1A روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 18 الی 19:30 دو ماه کاری وبا هزینه ی 600هزار تومان 25خرداد1401
درحال ثبت نام
f&f 1B روز های شنبه و چهارشنبه ساعت 18 الی 19:30 دوماه کاری و با هزینه ی 600تومان 25خرداد 1401
درحال ثت نام
f.f1 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 18الی 19:30 دوماه کاری و با هزینه ی 600تومان 25خرداد 1401
در حال ثبت نام
top3B روزهای زوج ساعت 18الی19:30 دوماه کاری با هزینه ی 650تومان 25خرداد 1401
درحال ثبت نام
top 2B روز های زوج ساعت 19:30 الی 21 دوماه کاری با هزینه ی 650 تومان 25خرداد1401
در حال ثبت نام

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top