اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: فرانسه

لیست برنامه کلاسی های فرانسه

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
فرانسه آدخ نو 1-A1 روز های زوج 16:30الی 18 یک ماه ونیم کاری(25جلسه یک ساعت و نیم) 1میلیون و 100هزار تومان 20فروردین1401 درحال ثبت نام
فرانسه آدخ نو A1-2 روزهای فرد ساعت 16:30 الی 18 یک ماه و نیم کاری کاری 1میلیون و100 هزار تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
فرانسه A2-1 روزهای زوج ساعت 17 الی 19 یک ماه و نیم کاری (25 جلسه یک و نیم ساعته)1میلیون و 100هزارتومان فروردین 1401
درحال ثبت نام
فرانسه  کنکسیون A2-2  روزهای زوج ساعت 15 الی 18 دو ماه و دو هفته کاری (28 جلسه) یک میلیون و 300 هزار تومان 16فروردین1401
درحال ثبت نام

توجه: امکان تغییر کلاس های درحال ثبت نام هست لطفا ثبت نام خودرا انجام دهید تا از تایم و روز دقیق شروع کلاس ها با خبر شوید.
Scroll to Top