اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: هلندی

لیست برنامه کلاسی های هلندی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
هلندی خصوصی روزهای فرد 15الی 17 هزینه ها به صورت 10جلسه ای دریافت میشود و جلسه ای 200 تومان پنج شنبه 2 دی 1400
هلندی خصوصی روزهای فرد 15الی 17 هزینه ها به صورت 10جلسه ای دریافت میشود و جلسه ای 200 تومان پنج شنبه 2 دی 1400
هلندی خصوصی روزهای فرد ساعت 10 الی 13  هزینه ها به صورت 10جلسه ای دریافت می شود وجلسه ای 200تومان پنج شنبه 30 دی 1400
         
         

توجه: کلاس های هلندی به صورت خصوصی میباشد و تایم و زمان با شما هماهنگ می شود و دو یا سه روز پس از ثبت نام کلاس شما اغاز می شود.
Scroll to Top