اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

مقطع کودکان و نوجوانان

 آموزش زبان اصفهان

فراگیری زبان انگلیسی در سنین کودکی و نوجوانی سریعتر و با علاقه بیشتر انجام می پذیرد اکثر زبان شناسان فراگیری زبان را از ابتدای دوره کودکی توصیه می نمایند.

موسسه زبان های خارجی سخن سرایان با بکارگیری مجموعه کتابهای Family and Friends که از انتشارات Oxford در سال 2010 می باشد موقعیتی مناسب جهت جذب و علاقه مند کردن کودکان و نوجوانان به فراگیری زبان انگلیسی فراهم کرده است این مجموعه همراه با فیلم و وسایل کمک آموزشی و با استفاده از امکانات سمعی و بصری در موسسه زبان های خارجی سخن سرایان آموزش داده می شود .

مقطع کودک و نوجوان

 
Scroll to Top